top of page

私立林錦文理英語數學短期補習班補習服務契約書

                               94年8月30日台社(一)字第0940112280號公告

                                                  104年6月16日臺教社(一)字第1040077625A號函公告修正

107年4月19日臺教社(一)字第1070047136A號函公告修正

109 年 4 月 1 日臺教社(一)字第 1090044569A 號函公告修正

bottom of page